REGULAMIN ZAKUPÓW

Właścicielem sklepu internetowego CHANTARELLE pod domeną www.chantarelle.pl jest Prof. Cosmetica Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Sierakowska 29; tel.: +48 22 6104310; faks: +48 22 6104440, e-mail: biuro@chantarelle.pl; NIP: 113-251-70-19; Regon: 015848974; zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000225079.

 

§1
Definicje

1. Kupujący/Klient – oznacza osobę, która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć Towar od Sklepu, lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi „Moje konto” oraz usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem drogi elektronicznej.
2. Klient profesjonalny – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która jest powiązana z branżą kosmetyczną lub medycyną estetyczną lub prowadzi w tym zakresie swoją działalność gospodarczą, w szczególności: kosmetyczka, kosmetolog, lekarz, właściciel/pracownik gabinetu kosmetycznego, właściciel/pracownik gabinetu medycyny estetycznej, właściciel/pracownik obiektu SPA, właściciel/pracownik hurtowni lub sklepu internetowego z ofertą kosmetyczną lub wykładowca/pracownik/uczeń szkoły kosmetycznej.
3. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, oraz inne osoby, do których z mocy powszechnie obowiązującego prawa stosuje się przepisy jak do konsumenta.
4. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający ze Sklepu internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Sprzedawcę.
5. Koszyk – oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej www.chantarelle.pl służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego Zamówienia.
6. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, w ramach którego świadczone są przez Sklep usługi dla Użytkowników, celem ułatwienia zawierania umowy sprzedaży na odległość oraz kontaktu ze Sklepem, rozliczenia umowy, umożliwienia planowania przez Użytkownika zakupów i śledzenia wybranych towarów.
7. Dane kontaktowe – oznaczają:
a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres do korespondencji, inny adres podany przez Klienta (np. adres wysyłki) adres e-mail,  telefon kontaktowy. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP);
b) w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji inny adres podany przez Klienta (np. adres wysyłki), numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer właściwego rejestru (w szczególności, zależnie od przypadku: REGON lub numer w rejestrze KRS) adres e-mail, telefon kontaktowy.
8. Regulamin – niniejszy Regulamin zakupów, stanowiący także regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego.
9. Sklep internetowy (e-Sklep lub Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.chantarelle.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia i zawierać Umowy sprzedaży.
10. Sprzedawca – Prof. Cosmetica Sp. z o.o. jako właściciel e-Sklepu.
11. Towar – produkty prezentowane w e-Sklepie.
12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem e- Sklepu, tj. stanowiąca umowę zawartą na odległość lub poza siedzibą Sprzedającego.
13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
14. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania sprzedawanych towarów i usług w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedawcę.

 

§2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z e-Sklepu dostępnego pod adresem www.chantarelle.pl. oraz określa zasady i warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
2. Regulamin skierowany jest do Klientów i Użytkowników będących zarówno Konsumentami, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
3. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
4. Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Użytkownika w ramach e-Sklepu;
warunki i zasady;
b) składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach e-Sklepu;
c) zasady zawierania Umowy sprzedaży Towarów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach e-Sklepu;
d) wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Klient;
e) tryb postępowania reklamacyjnego oraz odstąpienia od Umowy sprzedaży;
f) inne uprawnienia Konsumentów.
5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.chantarelle.pl oraz pobrać go i pobrać jego treść na swoje urządzenie końcowe na trwałym nośniku
6. Potwierdzenie istotnych postanowień Umowy sprzedaży, zawartej między Sprzedającym i Kupującym, następuje poprzez przesłanie Kupującemu informacji na podany adres e-mail, jak również w formie tradycyjnej poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia Zamówienia do przesyłki zawierającej zakupione Towary, ewentualną inną dokumentację oraz, odpowiednio, paragon fiskalny lub fakturę VAT.
7. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie sklepu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§3
Klienci e-Sklepu

1. Aby uzyskać status Klienta profesjonalnego należy zarejestrować się w e-Sklepie, za pomocą formularza w sekcji „Nowe konto” oraz potwierdzić swój związek z branżą kosmetyki profesjonalnej lub medycznej poprzez wybrany przez siebie sposób spośród niżej wymienionych:
a) podać w formularzu rejestracyjnym numer NIP swojej firmy;
b) podać w formularzu rejestracyjnym numer PWZ (dla lekarzy);
c) przesłać skan/ksero dyplom ukończenia uczelni medycznej lub szkoły kosmetycznej;
d) przesłać skan/ksero legitymacji studenckiej lub legitymacji szkoły kosmetycznej.
2. Dokument, o którym mowa w powyższym ust. 1. c), d) lub e) można przesłać:
a) na adres e-mail: biuro@chantarelle.pl;
b) faksem pod numer 22 6104440;
c) pocztą na adres: Prof. Cosmetica Sp. z o.o., ul. Sierakowska 29, 05-092 Łomianki;
d) poprzez formularz w sekcji „Wyślij dokument”.
3. Po przesłaniu wymaganych danych lub dokumentu potwierdzającego związek z branżą kosmetyki profesjonalnej lub medycznej, Sprzedawca dokonuje analizy przesłanych danych i w razie pozytywnej weryfikacji zmienia status konta na konto Klienta profesjonalnego
4. W razie pozytywnej weryfikacji nowe konto dla Klienta Profesjonalnego będzie autoryzowane w przeciągu 3 dni roboczych. Nowy Klient otrzymuje potwierdzenie uzyskania statusu Klienta profesjonalnego pocztą elektroniczną, wysłaną przez Sprzedawcę natychmiast po zakończeniu procesu weryfikacji.
5. W razie wątpliwości dot. nadesłanych danych lub dokumentów Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w ciągu 2 dni roboczych za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
6. Klient profesjonalny po pozytywnej autoryzacji swojego statusu:
a) ma możliwość zakupu preparatów i urządzeń z kategorii e-Sklepu: „Kosmetyka profesjonalna” oraz „Urządzenia i preparaty”;
b) ma dostęp do materiałów i informacji w sekcji „Dla Profesjonalistów”.

 

§4
Wymagania techniczne oraz Pliki cookie

1. W celu korzystania ze e-Sklepu Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:
a) dostępem do Internetu i aktywnym kontem e-mail;
b) poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową w wersji nie niższej niż wskazana w ust. 2;
c) czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
2. Prawidłowe korzystanie z wszystkich funkcjonalności e-Sklepu jest możliwe poprzez używanie z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies oraz obsługują JavaScript, w ich najnowszych wersjach, np.: przeglądarka FireFox, Opera, Chrome Microsoft Edge, Safari, .
3. Sklep, za uprzednią zgodą, Użytkownika przechowuje na jego urządzeniu końcowym pliki cookie, które niezbędne są: do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość, jej wykonania i świadczenia usługi „Moje konto” oraz do ułatwienia Użytkownikowi i Kupującemu korzystania ze strony Sklepu poprzez podtrzymanie sesji (przez co zbędne jest ponowne wpisywanie hasła) oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron. Dla prawidłowego korzystania ze Sklepu, konieczne jest wyrażenie zgody co najmniej na pliki cookie oznaczone jako niezbędne.
4. Pliki wprowadzone przez Sklep do urządzenia końcowego Kupującego lub Użytkownika nie gromadzą ich danych osobowych, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego ani oprogramowanie oraz mogą być usunięte w każdej chwili.
5. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

 

§5
Rejestracja w e-Sklepie

1. Klient może dokonać rejestracji w e-Sklepie, ale dla Klientów innych niż profesjonalni nie jest to konieczne do składania Zamówień ani do zawarcia Umowy sprzedaży.
2. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Klient dokonuje rejestracji w Sklepie.
3. Klient profesjonalny, aby otrzymać pełen dostęp do wszystkich sekcji strony internetowej e-Sklepu przeznaczonych dla Klientów profesjonalnych – powinien dokonać rejestracji w e-Sklepie i poczekać na autoryzację konta przez Sprzedawcę, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 Regulaminu.
4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w sekcji „Nowe konto”.
5. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
6. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz zaakceptowania jego treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, jak również pobrania Regulaminu na swoje urządzenie końcowe.
7. W celu rejestracji w Sklepie internetowym i założenia konta Klienta, należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło.
8. Aby dokonać rejestracji należy wybrać polecenie „Zarejestruj się”, podać dane kontaktowe, oraz potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem oraz informacjami dot. przetwarzania danych osobowych oraz zgodzić się na przechowywanie na swoim komputerze co najmniej niezbędnych plików cookie (zgodnie z prezentowanym na stronie WWW komunikatem).
9. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie dokonania rejestracji przez Sprzedającego. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.
10. Dokonując rejestracji tworzy się Konto Użytkownika, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Użytkowniku lub Kliencie. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy.
11. Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem dostępu. Wyboru hasła dokonuje Użytkownik.
12. Użytkownik, który dokonał rejestracji, może w każdej chwili usunąć Konto Użytkownika samodzielnie lub zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. W celu usunięcia konta wystarczy wysłać e-mail na adres Sprzedawcy z żądaniem jego usunięcia.
13. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Użytkownik, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Użytkownika.

 

§6
Składanie Zamówień

1. Podczas składania wszelkich Zamówień Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.
2. Zamówienia na wybrany przez Klienta Towar można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej e-Sklepu,
b) poprzez pocztę elektroniczną i wysłanie Zamówienia na adres e-mail: biuro@chantarelle.pl,
c) telefonicznie pod numerem +48 22 6104310.
3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu, należy wejść na stronę internetową www.chantarelle.pl, zalogować się do Sklepu internetowego, wybrać produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny), wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu, wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu) oraz podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4. Wedle własnego wyboru Kupujący może powrócić do panelu wyboru Towarów, aby dodać kolejne Towary do koszyka, usunąć wybrany Towar albo otworzyć panel płatność i dostawa, gdzie określa się sposób dostawy oraz formę zapłaty. W panelu tym Kupujący otrzymuje informację o kosztach dostawy oraz o cenie i jej składnikach.
5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
6. Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
7. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli zawarcia Umowy sprzedaży zamówionego Towaru.
8. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Użytkownika zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Klienta wraz z podsumowaniem.
9. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
b) jednostkową i łączną cenę wszystkich Towarów;
c) cenę Zamówienia = cena łączna Towarów + koszty wykonania Umowy sprzedaży (w tym koszty dostawy);
d) formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
e) sposób płatności;
f) informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;
g) informację o prawie rękojmi;
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
11. Sklep umożliwia zakup oferowanych Towarów poprzez dodanie ich do Koszyka 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. E-Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających e-Sklep z przyjmowania i realizacji Zamówień Klientów, o czym Sklep będzie informował z odpowiednim wyprzedzeniem.
12. Kupujący może wybrać dowolną formę dowodu zakupu, w postaci faktury lub paragonu. W przypadku chęci otrzymania faktury Kupujący zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.
13. Składanie Zamówień telefonicznie jest możliwe w dni robocze w godzinach 9:00-17:00.

 

§7
Ceny i metody płatności

1. Ceny podane w e-Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, kraju dostawy, od wartości, rodzaju oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt Umowy sprzedaży (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy i ew. innymi, dodatkowymi kosztami) wskazany jest w koszyku przed potwierdzeniem przez Klienta zawarcia Umowy sprzedaży.
3. O ile w Sklepie lub przy podsumowaniu Zamówienia nie wskazano odmiennie, Klient ma możliwość wyboru metody płatności:
a) Przedpłaty za pomocą przelewu na konto bankowe Sprzedawcy:
Mazowiecki Bank Spółdzielczy 70 8009 0007 0019 2283 2001 0001;
b) gotówką przy odbiorze Towaru od kuriera / listonosza Poczty Polskiej;
c) e-Przelewy / e-Transfery (PBL) za pośrednictwem operatora PRZELEWY24;
d) Karty płatnicze za pośrednictwem operatora PRZELEWY24;
e) e) Płatności mobilne BLIK lub PAY GOOGLE za pośrednictwem operatora PRZELEWY24;
f) e-RATY – system ratalny za pośrednictwem operatora PRZELEWY24 oraz Alior Bank i mBank.
4. Formy płatności zostały opisane szczegółowo w sekcji: Płatności.
5. Przy wyborze metody płatności – przedpłata, złożone Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu wpłaty.

 

§8
Realizacja Zamówienia i Dostawa Towaru

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
2. Zamówienia są realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
3. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący, o ile w Regulaminie nie wskazano odmiennie.
4. Realizacja Zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
5. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy, na potrzeby realizacji Umowy sprzedaży, traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia Zamówienia.
6. Dla płatności za pobraniem – realizacja Zamówienia wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy liczony od momentu złożenia Zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas dostawy Towaru przez przewoźnika, wskazany odpowiednio w zakładce Dostawa.
7. Dla płatności za pobraniem – realizacja Zamówienia wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy liczony od momentu wpływu na rachunek bankowy płatności od Klienta za Towar. Do podanego czasu należy doliczyć czas dostawy Towaru przez przewoźnika, wskazany odpowiednio w zakładce Dostawa.
8. Dostawa Towaru prowadzona jest przez Sprzedawcę wyłącznie na terenie obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku dostarczania Towaru poza granice Polski – prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@chantarelle.pl.
9. Dostawa zakupionego Towaru odbywa się poprzez wysłanie Towaru na podany przez Kupującego w formularzu Zamówienia adres.
10. Klient ma możliwość wyboru sposobu wysyłki Towaru za pośrednictwem podmiotów profesjonalnie zajmujących się dostarczaniem przesyłek, każdorazowo wskazanych w Sklepie (a w każdym wypadku przy podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem). O ile w Sklepie nie wskazano inaczej, Klient może wybrać sposób wysyłki Towaru za pośrednictwem:
a) firmy kurierskiej, lub
b) paczkomatów InPost, lub
c) Poczty Polskiej.
11. Przy Zamówieniach cięższych niż 25 kg i Zamówieniach hurtowych koszt dostawy kalkulowany jest indywidualnie i w tym celu prosimy o kontakt: biuro@chantarelle.pl
12. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma.
13. Sposoby i terminy dostawy Towaru zostały opisane szczegółowo w sekcji: Dostawa

 

§9
Gwarancje

1. Towar sprzedawany przez Sprzedającego może być objęty gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora (innych niż Sprzedający). Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na jakikolwiek sprzedawany Towar. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Powyższe nie wyklucza przypadków, gdy Sprzedający działa jako przedstawiciel gwaranta i wykonuje określone obowiązki gwaranta wobec Klienta. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie określa karta gwarancyjna lub opis przy danym Towarze.
2. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmia) są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

 

 

§10
Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach e-Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Z uwagi na charakter świadczonych usług oraz stały postęp techniczny, Sprzedający nie jest jednak w stanie zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa przy korzystaniu z usług.
2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania e-Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
3. Klient jest proszony o niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu e-Sklepu.
4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem e-Sklepu Klient może zgłaszać
a) pisemnie na adres: Prof. Cosmetica Sp. z o.o. ul. Sierakowska 29, 05-092 Łomianki;
b) telefoniczne pod numerem: +48 22 6104440;
c) pocztą elektroniczną pod adres: biuro@chantarelle.pl;
d) przy użyciu formularza kontaktowego w sekcji „Kontakt”.
5. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem e-Sklepu.
6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji do 14 dni, udzielając odpowiedzi na papierze lub innym trwałym nośniku. Reklamacja nierozpoznana w tym terminie będzie traktowana jak uznana przez Sprzedającego.

 

Reklamacje związane z Zamówieniami

1. Sprzedający odpowiada za wady Towaru oraz za jego niezgodność z Umową sprzedaży na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
2. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
3. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedający zaakceptował.
4. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że:
(i) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
(ii) przed zawarciem Umowy sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
(iii) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;
c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedający udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
5. W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie naprawy lub wymiany Towaru. Konsument może realizować te uprawnienia także poprzez złożenie reklamacji Towaru, tj. zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:
a) pisemnie na adres: Prof. Cosmetica Sp. z o.o. ul. Sierakowska 29, 05-092 Łomianki;
b) telefoniczne pod numerem: +48 22 6104440;
c) pocztą elektroniczną pod adres: biuro@chantarelle.pl.
d) przy użyciu formularza kontaktowego w sekcji „Kontakt”.
Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6. Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta udzielając odpowiedzi na papierze lub innym trwałym nośniku. Reklamacja nierozpoznana w tym terminie będzie traktowana jak uznana przez Sprzedającego.
7. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
8. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
9. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.
10. Konsument udostępnia Sprzedającemu Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
11. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
12. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, gdy:
a) Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z ust. 4;
b) Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z ust. 6-8;
c) brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
d) brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 4-8;
e) z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
13. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży.
14. Sprzedający zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
15. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z Umową sprzedaży jest istotny.
16. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
17. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
18. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.
19. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego w sposób wskazany przez Konsumenta, a przy braku takiego wskazania – w sposób, w jaki złożono reklamację, w każdym wypadku na trwałym nośniku.
20. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedający ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Konsumenta.
21. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Sprzedający w ciągu 14 dni odeśle do Klienta na swój koszt reklamowany Towar.
22. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń takich jak: mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie.
23. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpoznawania złożonej reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń oraz zasad dostępu do polubownych procedur rozwiązywania sporów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, jak również w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie.
24. Jeżeli kupującym jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu Sklepu lub umów sprzedaży mogą być również rozstrzygane przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

 

§12
Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8, ust. 13, ust. 15-Przepisy określone niniejszym paragrafem nie obejmują Klientów innych niż Konsumenci.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – biegnie od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – biegnie od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części;
b) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – biegnie od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
c) dla pozostałych umów – biegnie od dnia zawarcia umowy.
4. Do zachowania terminu wystarczy powiadomienie Sprzedawcy w formie ustnej, pisemnej bądź w inny sposób wybrany przez Konsumenta, o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przed upływem czasu do jego złożenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
Wzór formularza.pdf                 Wzór formularza.doc
6. Jeżeli Konsument skorzysta z opcji poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy Sprzedaży za pośrednictwem e-maila bądź innej formy komunikacji elektronicznej, Sprzedawca prześle do Klienta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokonuje zwrotu płatności (w tym kosztów dostarczenia Towaru) przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie nie wiążące się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy Konsument odstąpił jedynie od części Umowy (odesłał tylko niektóre Towary), a koszty dostarczenia Towarów były zryczałtowane i niezależne od ilości tych Towarów, wówczas koszty dostarczenia Towaru nie są zwracane; gdy koszt dostarczenia Towarów w takim wypadku zależał od ilości lub wartości Towarów, wówczas koszty dostarczenia Towaru zwracane są proporcjonalnie do zakresu odstąpienia od Umowy.
11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
13. Jeżeli na podstawie Umowy sprzedaży Towar dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter Towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
14. Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie usługi, za które Konsument był zobowiązany do zapłaty ceny ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub, odpowiednio, Umowy sprzedaży, Sprzedawca wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia:
a) zawierającego takie żądanie;
b) że Konsument przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez Sprzedającego.
15. W przypadku gdy Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wskazanego w ust. 14 lub ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
16. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
17. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; Sprzedający wskazuje, że powyższe dotyczy przede wszystkim kosmetyków dostępnych w Sklepie, wobec czego odstąpienie od Umowy w odniesieniu do zakupionych kosmetyków, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, może nie być możliwe.
f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, utrwalone na papierze lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku, dostarczone w rozsądnym czasie po zawarciu Umowy sprzedaży, oraz zawierające:
(i) informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, chyba że Sprzedający dostarczył Konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem Umowy sprzedaży;
(ii) informację o udzielonej przez Konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
n) świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedającego, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

 

 

§13
Ochrona prywatności i dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Prof.Cosmetica Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach ul. Sierakowska 29, 05-092 Łomianki, KRS: 0000225079, NIP: 1132519019, REGON: 015848974. Pojęcia używane w niniejszym paragrafie, takie jak „administrator danych osobowych”, „dane osobowe” czy „zgoda”, używane są brzmieniu nadanym im przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016), tzw. RODO.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach e-Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla konieczny do realizacji Umowy sprzedaży lub innych, wzajemnych zobowiązań Stron, ale przez okres przedawnienia ew. roszczeń z tym związanych, co w większości przypadków oznaczać będzie sześć lat od końca roku, w którym dane zostały zebrane. W przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, dane będą przetwarzane do czasu istnienia tego interesu lub, jeśli to ma zastosowanie – do czasu otrzymania sprzeciwu. Powyższe oznacza m. in. przechowywanie danych do końca okresu przedawnienia roszczeń, jeśli z tymi danymi może wiązać się dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania takiej zgody, ale nie dłużej niż przez okres pięciu lat.
4. Klient może również dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Zgodę taką może wyrazić przy pierwszej rejestracji w e-Sklepie lub później poprzez edycję swoich danych w sekcji „Moje konto”. Sprzedający wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych (informacja taka jest dostępna także w zakładce „polityka prywatności” lub równoważnej na stronie WWW Sprzedawcy), a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Kupującego, podany w formularzu rejestracyjnym.
5. Dostarczanie informacji handlowych przez Sprzedawcę świadczone jest przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Klientowi przysługuje prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c) przenoszenia danych;
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Klient, którego dane dotyczą, oraz który dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może odmówić podania danych, a także ma możliwość późniejszego cofnięcia zgody poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych w okresie przed cofnięciem zgody. Ponadto, w wypadku nieudzielenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Sprzedający może nie mieć możliwości świadczenia na rzecz Klienta określonych usług, które obejmowała taka zgoda.
8. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy skontaktować się ze sprzedawcą w dowolnej formie, w szczególności:
a) pisemnie na adres: Prof. Cosmetica Sp. z o.o. ul. Sierakowska 29, 05-092 Łomianki;
b) telefoniczne pod numerem: +48 22 6104440;
c) pocztą elektroniczną pod adres: biuro@chantarelle.pl;
d) przy użyciu formularza kontaktowego w sekcji „Kontakt” i poinformować o chęci zmiany danych.
9. Szczegółowe informacje o ochronie prywatności Klientów są umieszczone w sekcji Polityka prywatności.
10. Dane mogą być przekazywane następującym typom odbiorców:
a) Kurierom, poczcie i in. podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek;
b) Podmiotom świadczącym usługi tzw. wsparcia, jak IT, archiwizacja lub niszczenie dokumentów – w zakresie wynikającym z charakteru takiej usługi oraz w celu poprawnego świadczenia usług przez Sprzedającego;
c) organom państwowym i samorządowym, w tym organom ścigania – wyłącznie w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedającym, lub w zakresie wynikającym z umowy łączącej Sprzedającego z podmiotem, którego dane są przetwarzane;
d) Innym podmiotom – jeśli wynika to z umowy łączącej Sprzedającego z podmiotem, którego dane są przetwarzane i tylko w zakresie z niej wynikającym.
11. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
12. Sprzedający zbiera Państwa dane w następujących celach:
a) Zawarcie i wykonanie umowy, w tym Umowy sprzedaży, włączając w to wykonywanie naszych zobowiązań umownych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) Wykonywanie przez Sprzedającego jego obowiązków prawnych, w tym przekazywanie danych do urzędów skarbowych, wystawianie i przechowywanie faktur czy rachunków – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO;
c) Realizacja uzasadnionych interesów prawnych Sprzedającego, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO.
13. Przez prawnie uzasadnione interesy Sprzedającego rozumie się:
a) dochodzenie i obrona przed roszczeniami;
b) marketing usług własnych;
c) wykrywanie i zapobieganie nadużyciom;
d) tworzenie analiz i statystyk – dotyczących sprzedaży, wykorzystania usług, etc., a mających związek z przedmiotem działalności Sprzedającego.

 

 

§14
Zobowiązania Klienta i ochrona własności intelektualnej

1. Klient zobowiązany jest do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
d) korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
f) korzystania ze e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej e-Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
3. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze e-Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów e-Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w e-Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem e-Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów e-Sklepu;
c) dopuści się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze e-Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 

 

§15
Zmiany Regulaminu

1. Sprzedającemu przysługuje prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, jak również w zasadach świadczenia usług drogą elektroniczną, w stosowanych cennikach oraz zasadach dostaw, w przypadku:
a) Zmiany cen Towarów lub kosztów związanych z prowadzeniem działalności, w szczególności zmiany podatków i innych danin, zmian kosztów dostawy, zmiany kosztów mediów;
b) Zmiany w dostępności Towarów lub sposobu, w jaki mogą być oferowane (w szczególności z uwagi na obwarowania ich producenta);
c) Zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub wskutek wydania orzeczenia przez kompetentny organ władzy publicznej, jak również w przypadku konieczności usunięcia postanowień uznanych za niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem;
d) Zmiany organizacyjnej Sprzedającego, wymuszającej zmiany zasad świadczenia usług drogą elektroniczną lub sposobu zawierania Umów sprzedaży, w tym zmiany funkcjonalności Sklepu.
2. Zmiany wskazane w ust. 1 będą ogłaszane z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni, na stronie WWW Sprzedającego oraz poprzez rozesłanie stosownego komunikatu Użytkownikom posiadającym Konto Użytkownika.
3. Zmiany wskazane w ust. 1 będą mieć zastosowanie wyłącznie do Umów sprzedaży zawieranych po wejściu w życie zmian, a dla usług świadczonych drogą elektroniczną – dla usług świadczonych od dnia wejścia zmian w życie. Zmiany nie będą ograniczać ani naruszać praw nabytych Klienta , w szczególności związanych z rękojmią czy prawem odstąpienia od Umowy sprzedaży.
4. Dla zmian w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownik lub Klient, którzy nie wyrażają zgody na proponowane przez Sprzedającego zmiany, mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez złożenie Sprzedającemu oświadczenia o braku akceptacji zmian przed upływem tego terminu.

 

 

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Prof. Cosmetica Sp. z o.o., ul. Sierakowska 29, 05-092 Łomianki; tel.: +48 22 6104310; faks: +48 22 6104440, e-mail: biuro@chantarelle.pl; o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (na adres Prof. Cosmetica Sp. z o.o., ul. Sierakowska 29, 05-092 Łomianki), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Prof. Cosmetica Sp. z o.o., ul. Sierakowska 29, 05-092 Łomianki, tel.: +48 22 6104310; faks: +48 22 6104440, e-mail: biuro@chantarelle.plf
– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*)Niepotrzebne skreślić.

 

Życzymy udanych zakupów!
Zespół CHANTARELLE Laboratory Derm Aesthetics